aa
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Duyurular » ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR 


Ardahan Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Maliye Hazinesine, tahsisi 25.Hd.Tug.K.lığına ait olan 7 (yedi) adet bina ve Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet lojmanın yıkım  ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince; Açık Teklif Usulü ile 06/02/2018 Salı günü saat: 10:30’da Ardahan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2 – Ardahan Merkez Kaptanpaşa Mahallesi Kars Caddesi ve Alabalık Deresi kenarında olan toplam 9 (dokuz) adet lojman binasının yıkılması, yıkılmadan önce alınabilecek malzemeler ile yıkımdan sonra çıkacak malzemelerin ayrıştırılarak yüklenici tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün inşaat hafriyatının alandan taşınarak temizlenmesi işidir.

3-Yıkımı yapılacak binaların, muhammen bedeli, geçici teminat, şartname bedeli ve ihale tarihi aşağıya çıkarılmıştır.

YIKILACAK BİNALARIN     MUHAMMEN                  %3 GEÇİCİ    ŞARTNAME   İHALE TARİHİ
CİNSİ                         BEDEL (KDV) HARİÇ    TEMİNAT      BEDELİ          VE SAATİ        .
Betonarme Bina                      10.664,55- TL.                   319,93 TL,      200-TL          06 Şubat 2018
                                                                                                                                             10:30
4 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
a – Gerçek kişi katılması halinde ikametgâh belgesi, tüzel kişi katılması halinde oda faaliyet belgesi,
b - Nüfus cüzdanı örneği,
c – Muhammen bedel üzerinden yatırılan en az % 3 ‘lük Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,
ç-  İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuz,
d - İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,
f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
g – Varsa vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname ve vekilin imza beyannamesi,
h - Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
5 - Daha geniş bilgi almak isteyenler mesai saatleri içinde Ardahan Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne (0 478 211 3052) müracaat etmeleri gerekmektedir.
6- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Ardahan Belediye Başkanlığı Yazı İşler Müdürlüğüne en geç 06/02/2018 Salı günü saat 10.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
7- İhale bedeli peşin ödenecek olup, KDV, damga vergisi ve vb. masraflar alıcıya aittir.
8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
    İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

02.02.2018
pastırma

© 2012 Tüm Hakları Saklıdır. Ardahan Belediyesi - By Lifos Yazılım

Facebook Twitter Google Plus Youtube Rss